BOB赛事,BOB赛事官网

新手上路

交易帮助

客户服务

关于我们

银行优惠费率

* 此费率表为网上交易申购业务优惠费率

 

BOB赛事代码 BOB赛事名称 分类 原申购费率 招行卡、交行卡 8折 中行卡 6折 工行卡、建行卡、民生卡、浦发卡、天天盈、易购通、通联支付、支付宝  4折 农行卡 7折 银联通           高于0.6%的按0.6%计算
530001 BOB赛事恒久价值股票 M<50万元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
50万元≤M<100万元 1.20% 0.96% 0.72% 0.60% 0.84% 0.60%
100万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
500万元≤M<1000万元 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
M≥1000万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
530003 BOB赛事优选成长股票 M<50万元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
50万元≤M<100万元 1.20% 0.96% 0.72% 0.60% 0.84% 0.60%
100万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
500万元≤M<1000万元 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
M≥1000万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
530005 BOB赛事优化配置混合 M<100万元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
100万元≤M<500万元 1.00% 0.80% 0.60% 0.60% 0.70% 0.60%
500万元≤M<1000万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
M≥1000万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
530006 BOB赛事核心精选股票 M<100万元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
100万元≤M<500万元 1.00% 0.80% 0.60% 0.60% 0.70% 0.60%
500万元≤M<1000万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
M≥1000万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
531008 BOB赛事稳定增利债券A M<100万元 0.60%   0.60%     0.60%     0.60%     0.60%   0.60%
100万元≤M<300万元 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40%
300万元≤M<500万元 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
530009 BOB赛事增强债券A M<100万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
100万元≤M<500万元 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
500万元≤M<1000万元 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30%
M≥1000万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
530010 BOB赛事责任 M<100万元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
100万元≤M<500万元 0.70% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
530011 BOB赛事内生动力股票 M<100万元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
100万元≤M<500万元 1.00% 0.80% 0.60% 0.60% 0.70% 0.60%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
530012 BOB赛事积极配置混合 M<100万元 1.20% 0.96% 0.72% 0.60% 0.84% 0.60%
100万元≤M<500万元 1.00% 0.80% 0.60% 0.60% 0.70% 0.60%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
530015 BOB赛事深证基本面60ETF联接 M<100万元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
100万元≤M<500万元 0.70% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
530016 BOB赛事恒稳价值混合 M<100万元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
100万元≤M<500万元 1.00% 0.80% 0.60% 0.60% 0.70% 0.60%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
530017 BOB赛事双息红利债券 M<100万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
100万元≤M<500万元 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
530018 BOB赛事深证100指数增强 M<100万元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
100万元≤M<500万元 1.00% 0.80% 0.60% 0.60% 0.70% 0.60%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
530019 BOB赛事社会责任股票 M<100万元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
100万元≤M<500万元 1.00% 0.80% 0.60% 0.60% 0.70% 0.60%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
530020 BOB赛事转债增强债券A M<100万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
100万元≤M<500万元 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
530021 BOB赛事纯债A M<100万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
100万元≤M<500万元 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
000056 BOB赛事消费升级股票 M<100万元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
100万元≤M<200万元 1.20% 0.96% 0.72% 0.60% 0.84% 0.60%
200万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
000105 BOB赛事安心回报债券A M<100万元 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
100万元≤M<300万元 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40%
300万元≤M<500万元 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
000207 BOB赛事双债增强债券A M<100万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
100万元≤M<500万元 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
000270 BOB赛事安心保本混合 M<100万元 1.20% 0.96% 0.72% 0.60% 0.84% 0.60%
100万元≤M<200万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
200万元≤M<500万元 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
000308 BOB赛事创新中国股票 M<100万元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
100万元≤M<200万元 1.20% 0.96% 0.72% 0.60% 0.84% 0.60%
200万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
000346 BOB赛事安心回报两年定期开放债券A M<100万元   0.60%     0.60%     0.60%     0.60%     0.60%     0.60%  
100万元≤M<300万元 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40%
300万元≤M<500万元 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
000435 BOB赛事稳定添利债券A  M<100万元 0.60%   0.60%     0.60%     0.60%     0.60%     0.60%  
100万元≤M<300万元 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40%
300万元≤M<500万元 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
000478 BOB赛事中证500指数增强 M<100万元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
100万元≤M<500万元 1.00% 0.80% 0.60% 0.60% 0.70% 0.60%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
000547 BOB赛事健康民生混合 M<100万元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
100万元≤M<200万元 1.20% 0.96% 0.72% 0.60% 0.84% 0.60%
200万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
000592 BOB赛事改革红利股票 M<100万元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
100万元≤M<200万元 1.20% 0.96% 0.72% 0.60% 0.84% 0.60%
200万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
000729 BOB赛事中小盘先锋股票 M<100万元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
100万元≤M<200万元 1.20% 0.96% 0.72% 0.60% 0.84% 0.60%
200万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
000756 BOB赛事潜力新蓝筹股票 M<100万元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
100万元≤M<200万元 1.20% 0.96% 0.72% 0.60% 0.84% 0.60%
200万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
000875 BOB赛事稳定得利债券A M<100万元 0.80% 0.64%   0.6%   0.60% 0.60% 0.60%
100万元≤M<300万元 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
300万元≤M<500万元 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
000994 BOB赛事睿盈灵活配置混合A M<100万元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
100万元≤M<200万元 1.20% 0.96% 0.72% 0.60% 0.84% 0.60%
200万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
001070 BOB赛事信息产业股票 M<100万元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
100万元≤M<200万元 1.20% 0.96% 0.72% 0.60% 0.84% 0.60%
200万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
001166 BOB赛事环保产业股票 M<100万元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
100万元≤M<200万元 1.20% 0.96% 0.72% 0.60% 0.84% 0.60%
200万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
001205 BOB赛事稳健回报灵活配置 M<100万元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
100万元≤M<200万元 1.20% 0.96% 0.72% 0.60% 0.84% 0.60%
200万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
001276 BOB赛事新经济灵活配置混合 M<100万元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
100万元≤M<200万元 1.20% 0.96% 0.72% 0.60% 0.84% 0.60%
200万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
001304 BOB赛事鑫安回报灵活配置混合 M<100万元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
100万元≤M<200万元 1.20% 0.96% 0.72% 0.60% 0.84% 0.60%
200万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
001396 BOB赛事互联网+产业升级股票 M<100万元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
100万元≤M<200万元 1.20% 0.96% 0.72% 0.60% 0.84% 0.60%
200万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
001397 BOB赛事精工制造指数增强 M<100万元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
100万元≤M<200万元 1.20% 0.96% 0.72% 0.60% 0.84% 0.60%
200万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
001408 BOB赛事鑫丰回报灵活配置混合 M<100万元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
100万元≤M<200万元 1.20% 0.96% 0.72% 0.60% 0.84% 0.60%
200万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
001473 BOB赛事大安全战略精选股票 M<100万元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
100万元≤M<200万元 1.20% 0.96% 0.72% 0.60% 0.84% 0.60%
200万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
539001 BOB赛事全球机遇股票 M<100万元 1.60% 1.28% 0.96% 0.64% 1.12% 0.60%
100万元≤M<500万元 1.00% 0.80% 0.60% 0.60% 0.70% 0.60%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
539002 BOB赛事新兴市场股票 M<100万元 1.60% 1.28% 0.96% 0.64% 1.12% 0.60%
100万元≤M<500万元 1.00% 0.80% 0.60% 0.60% 0.70% 0.60%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
539003 BOB赛事全球资源股票 M<100万元 1.60% 1.28% 0.96% 0.64% 1.12% 0.60%
100万元≤M<500万元 1.00% 0.80%   0.6%   0.60% 0.70% 0.60%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
165309 BOB赛事沪深300指数(LOF) M<100万元 1.20% 0.96% 0.72% 0.60% 0.84% 0.60%
100万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
500万元≤M<1000万元 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40%
M≥1000万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
165310 BOB赛事双利 M<100万元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
100万元≤M<500万元 1.00% 0.80% 0.60% 0.60% 0.70% 0.60%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
165311 BOB赛事信用增强债券A M<100万元 0.80% 0.64%   0.6%   0.60% 0.60% 0.60%
100万元≤M<500万元 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
165312 BOB赛事央视50 M<100万元 1.20% 0.96% 0.72% 0.60% 0.84% 0.60%
100万元≤M<300万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
300万元≤M<500万元 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
165313 BOB赛事优势动力股票(LOF) M<100万元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
100万元≤M<500万元 1.00% 0.80% 0.60% 0.60% 0.70% 0.60%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
165315 BOB赛事网金融分级 M<50万元         0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40%
M≥50万元 100元/笔 100元/笔 100元/笔 100元/笔 100元/笔 100元/笔
165316 BOB赛事有色金属分级 M<50万元         0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40%
M≥50万元 100元/笔 100元/笔 100元/笔 100元/笔 100元/笔 100元/笔
001858 BOB赛事安心保本二号混合 M<100万元 1.20% 0.96% 0.72% 0.60% 0.84% 0.60%
100万元≤M<200万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
200万元≤M<500万元 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
001948 BOB赛事稳定丰利债券A   M<100万元 0.60%   0.60%     0.60%     0.60%     0.60%     0.60%  
100万元≤M<300万元 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40%
300万元≤M<500万元 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
002281 BOB赛事安心保本三号混合 M<100万元 1.20% 0.96% 0.72% 0.60% 0.84% 0.60%
100万元≤M<200万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
200万元≤M<500万元 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
001781 BOB赛事现代服务业股票 M<100万元 1.50% 1.20% 0.90% 0.60% 1.05% 0.60%
100万元≤M<200万元 1.20% 0.96% 0.72% 0.60% 0.84% 0.60%
200万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
002378 BOB赛事安心保本五号混合 M<100万元 1.20% 0.96% 0.72% 0.60% 0.84% 0.60%
100万元≤M<200万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
200万元≤M<500万元 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔

 

* 此费率表为网上交易定期定额业务优惠费率
BOB赛事代码 BOB赛事名称 分类 原申购费率 招行卡 8折 工行卡、建行卡、农行卡、民生卡、浦发卡、天天盈、易购通、通联支付、支付宝  4折 银联通          高于0.6%的按0.6%计算
530001 BOB赛事恒久价值股票 M<50万元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
50万元≤M<100万元 1.20% 0.96% 0.60% 0.60%
100万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
500万元≤M<1000万元 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
M≥1000万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
530003 BOB赛事优选成长股票 M<50万元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
50万元≤M<100万元 1.20% 0.96% 0.60% 0.60%
100万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
500万元≤M<1000万元 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
M≥1000万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
530005 BOB赛事优化配置混合 M<100万元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
100万元≤M<500万元 1.00% 0.80% 0.60% 0.60%
500万元≤M<1000万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
M≥1000万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
530006 BOB赛事核心精选股票 M<100万元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
100万元≤M<500万元 1.00% 0.80% 0.60% 0.60%
500万元≤M<1000万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
M≥1000万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
531008 BOB赛事稳定增利债券A M<100万元 0.60%   0.60%     0.60%   0.60%
100万元≤M<300万元 0.40% 0.40% 0.40% 0.40%
300万元≤M<500万元 0.20% 0.20% 0.20% 0.20%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
530009 BOB赛事增强债券A M<100万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
100万元≤M<500万元 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
500万元≤M<1000万元 0.30% 0.30% 0.30% 0.30%
M≥1000万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
530010 BOB赛事责任 M<100万元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
100万元≤M<500万元 0.70% 0.60% 0.60% 0.60%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
530011 BOB赛事内生动力股票 M<100万元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
100万元≤M<500万元 1.00% 0.80% 0.60% 0.60%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
530012 BOB赛事积极配置混合 M<100万元 1.20% 0.96% 0.60% 0.60%
100万元≤M<500万元 1.00% 0.80% 0.60% 0.60%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
530015 BOB赛事深证基本面60ETF联接 M<100万元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
100万元≤M<500万元 0.70% 0.60% 0.60% 0.60%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
530016 BOB赛事恒稳价值混合 M<100万元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
100万元≤M<500万元 1.00% 0.80% 0.60% 0.60%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
530017 BOB赛事双息红利债券 M<100万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
100万元≤M<500万元 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
530018 BOB赛事深证100指数增强 M<100万元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
100万元≤M<500万元 1.00% 0.80% 0.60% 0.60%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
530019 BOB赛事社会责任股票 M<100万元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
100万元≤M<500万元 1.00% 0.80% 0.60% 0.60%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
530020 BOB赛事转债增强债券A M<100万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
100万元≤M<500万元 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
530021 BOB赛事纯债A M<100万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
100万元≤M<500万元 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
000056 BOB赛事消费升级股票 M<100万元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
100万元≤M<200万元 1.20% 0.96% 0.60% 0.60%
200万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
000105 BOB赛事安心回报债券A M<100万元 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
100万元≤M<300万元 0.40% 0.40% 0.40% 0.40%
300万元≤M<500万元 0.20% 0.20% 0.20% 0.20%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
000207 BOB赛事双债增强债券A M<100万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
100万元≤M<500万元 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
000270 BOB赛事安心保本混合 M<100万元 1.20% 0.96% 0.60% 0.60%
100万元≤M<200万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
200万元≤M<500万元  0.60%  0.60% 0.60% 0.60%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
000308 BOB赛事创新中国股票 M<100万元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
100万元≤M<200万元 1.20% 0.96% 0.60% 0.60%
200万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
000346 BOB赛事安心回报两年定期开放债券A M<100万元   0.60%     0.60%     0.60%     0.60%  
100万元≤M<300万元 0.40% 0.40% 0.40% 0.40%
300万元≤M<500万元 0.20% 0.20% 0.20% 0.20%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
000435 BOB赛事稳定添利债券A  M<100万元 0.60%   0.60%     0.60%     0.60%  
100万元≤M<300万元 0.40% 0.40% 0.40% 0.40%
300万元≤M<500万元 0.20% 0.20% 0.20% 0.20%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
000478 BOB赛事中证500指数增强 M<100万元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
100万元≤M<500万元 1.00% 0.80% 0.60% 0.60%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
000547 BOB赛事健康民生混合 M<100万元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
100万元≤M<200万元 1.20% 0.96% 0.60% 0.60%
200万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
000592 BOB赛事改革红利股票 M<100万元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
100万元≤M<200万元 1.20% 0.96% 0.60% 0.60%
200万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
000729 BOB赛事中小盘先锋股票 M<100万元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
100万元≤M<200万元 1.20% 0.96% 0.60% 0.60%
200万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
000756 BOB赛事潜力新蓝筹股票 M<100万元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
100万元≤M<200万元 1.20% 0.96% 0.60% 0.60%
200万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
000875 BOB赛事稳定得利债券A M<100万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
100万元≤M<300万元 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
300万元≤M<500万元 0.30% 0.30% 0.30% 0.30%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
000994 BOB赛事睿盈灵活配置混合A M<100万元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
100万元≤M<200万元 1.20% 0.96% 0.60% 0.60%
200万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
001070 BOB赛事信息产业股票 M<100万元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
100万元≤M<200万元 1.20% 0.96% 0.60% 0.60%
200万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
001166 BOB赛事环保产业股票 M<100万元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
100万元≤M<200万元 1.20% 0.96% 0.60% 0.60%
200万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
001205 BOB赛事稳健回报灵活配置 M<100万元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
100万元≤M<200万元 1.20% 0.96% 0.60% 0.60%
200万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
001276 BOB赛事新经济灵活配置混合 M<100万元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
100万元≤M<200万元 1.20% 0.96% 0.60% 0.60%
200万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
001304 BOB赛事鑫安回报灵活配置混合 M<100万元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
100万元≤M<200万元 1.20% 0.96% 0.60% 0.60%
200万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
001396 BOB赛事互联网+产业升级股票型证券投资BOB赛事 M<100万元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
100万元≤M<200万元 1.20% 0.96% 0.60% 0.60%
200万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
001397 BOB赛事精工制造指数增强 M<100万元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
100万元≤M<200万元 1.20% 0.96% 0.60% 0.60%
200万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
001408 BOB赛事鑫丰回报灵活配置混合 M<100万元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
100万元≤M<200万元 1.20% 0.96% 0.60% 0.60%
200万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
001473 BOB赛事大安全战略精选股票 M<100万元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
100万元≤M<200万元 1.20% 0.96% 0.60% 0.60%
200万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
539001 BOB赛事全球机遇股票 M<100万元 1.60% 1.28% 0.64% 0.60%
100万元≤M<500万元 1.00% 0.80% 0.60% 0.60%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
539002 BOB赛事新兴市场股票 M<100万元 1.60% 1.28% 0.64% 0.60%
100万元≤M<500万元 1.00% 0.80% 0.60% 0.60%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
539003 BOB赛事全球资源股票 M<100万元 1.60% 1.28% 0.64% 0.60%
100万元≤M<500万元 1.00% 0.80% 0.60% 0.60%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
165309 BOB赛事沪深300指数(LOF) M<100万元 1.20% 0.96% 0.60% 0.60%
100万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
500万元≤M<1000万元 0.40% 0.40% 0.40% 0.40%
M≥1000万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
165310 BOB赛事双利 M<100万元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
100万元≤M<500万元 1.00% 0.80% 0.60% 0.60%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
165311 BOB赛事信用增强债券A M<100万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
100万元≤M<500万元 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
165312 BOB赛事央视50 M<100万元 1.20% 0.96% 0.60% 0.60%
100万元≤M<300万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
300万元≤M<500万元 0.40% 0.40% 0.40% 0.40%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
165313 BOB赛事优势动力股票(LOF) M<100万元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
100万元≤M<500万元 1.00% 0.80% 0.60% 0.60%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
165315 BOB赛事网金融分级 M<50万元         0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
M≥50万元 100元/笔 100元/笔 100元/笔 100元/笔
165316 BOB赛事有色金属分级 M<50万元         0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
M≥50万元 100元/笔 100元/笔 100元/笔 100元/笔
001858 BOB赛事安心保本二号混合 M<100万元 1.20% 0.96% 0.60% 0.60%
100万元≤M<200万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
200万元≤M<500万元 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
001948 BOB赛事稳定丰利债券A   M<100万元 0.60%   0.60%     0.60%     0.60%  
100万元≤M<300万元 0.40% 0.40% 0.40% 0.40%
300万元≤M<500万元 0.20% 0.20% 0.20% 0.20%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
002281 BOB赛事安心保本三号混合 M<100万元 1.20% 0.96% 0.60% 0.60%
100万元≤M<200万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
200万元≤M<500万元 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
001781 BOB赛事现代服务业股票 M<100万元 1.50% 1.20% 0.60% 0.60%
100万元≤M<200万元 1.20% 0.96% 0.60% 0.60%
200万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
002378 BOB赛事安心保本五号混合 M<100万元 1.20% 0.96% 0.60% 0.60%
100万元≤M<200万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60%
200万元≤M<500万元 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔

 

? ? 工信部备案图片 ? ? ? ? 中国证监会 ? ? ? ? 中国证券投资BOB赛事业协会 ? ?
投资者权益须知 | 债券人员公示 | 风险提示 | 免责声明 | 联系我们 | 诚聘英才
地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 邮编:100033 京ICP备06004599

京公网安备 11010202008636号

客服电话:400-81-95533 客服传真:010-66228001 客服邮箱:service@ccbfund.cn
BOB赛事_BOB赛事官网管理有限责任公司 版权所有 网址: 本网站已支持IPv6